270 Quang Trung, Phan Rí, Tuy Phong, Bình Thuận.
02523 648 666